Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021

Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Lêste oanfolling: 25 septimber 2021 (111 ferskate planten)


Mei help fan: Flora van Nederland

Fryske nammen: it Heidenskip Bloeit + wilde-planten.nl


Index

Akkerdistel - Finnestikel

Akkerkool - Earme Simen

Akkerwinde - Klimmer
(Bos) Anemoon

Bergbasterdwederik

Boerenwormkruid - Wjirmkrûd

Bosandoorn

Bosroos

Blaartrekkende Boterbloem - Gleie Bûterblom

Bladrammenas - Eksoat, ferwyldere, komt hjir eins net foar. Wurdt brûkt as bemestingsplant.

Blauw Glidkruid - Blaulipke

Bijvoet - Blanke Aalst

(Scherpe) Boterbloem - Bûterblom

Driekleurig Viooltje

Duizendblad - Skiepegerf

Fluitekruid - Piipkrûd

Geel Nagelkruid - Nagelkrûd

Gehoornde Klaverzuring - Brune Soere Klaver

Gele Ganzenbloem - Giele Guozzeblom

Gele Waterkers - Giel Wetterleppeltsje

Gevleugeld Hertshooi - Skerp Sint Janskruid

Gewoon Barbarakruid

Gewoon Biggenkruid - Rûge Fôleblom

Gewone Berenklauw - Bearepoat

Gewone Brunel - Bijekuorke

Gewone Duivenkervel - Remke
Gewone Ereprijs - Blaublomke

Gewone Kattenstaart - Kattesturt

Gewone Melkdistel - Molkstikel

Gewone Smeerwortel - Skuorwoartel

Groot Hoefblad - Grut Hoefblêd

Grote Brandnetel - Grutte Brannettel

Grote Egelskop - Grutte Dûkel

Grote Lisdodde - Grutte Tuorrebout

Grote Teunisbloem - Grutte Nachtpit

Grote Waterweegbree - Grut Kikkertsblêd

Grote Weegbree - Weversblêd

Haagwinde - Spoekeblom

Harig Wilgenroosje - Stokroastieneblom

Heermoes - Rûgebal

Herderstasje - Leppeltsjedief

Herik - Krôde

Hoenderbeet - Hinnebyt

Hondsdraf - Tongerblom

Hoornbloem - Gewoane Spoarblom

Hopklaver - Hopperûpklaver

Jacobskruiskruid - Jabikskrúswoartel

Klaproos

Kleefkruid - Klevers

Kleine Lisdodde - Lytse Tuorrebout

Kleine Veldkers - Lytse Pinksterblom

Klein Kruiskruid - Krúswoartel

Komkommerkruid

Kompassla - Kompasslaad

Koolzaad - Koalsied

Korenbloem - Roggeblom

Kroontjeskruid/Tuinwolfsmelk - Duveldrek

Kropaar - Knopgers

Kruipende Boterbloem - Krûpende Bûterblom

Krulzuring - Krolsurk

Longkruid

Look-zonder-Look

Luzerne - Luzerne

Madeliefje - Koweblomke

Melganzenvoet - Blaumealje

Moerasandoorn - Hazze-ear

Munt - Wylde Balsem

Muskes Kaasjeskruid - Sinteklaasblom

Oranje Havikskruid - Oranje Haukkrûd

Paardenbloem - Hynsteblom

Paarse Dovenetel - Pearse Dôvenettel

Pastinaak - Bierwoartel

Perzikkruid - Túnreadskonk

Pinksterbloem - Pinksterblom

Raapzaad

Reukloze Kamille - Klaaikamelle

Reuzenbalsemien - Grutte Balsemyn

Ridderzuring - Poddeblêd

Riet - Reid

Robertskruid - Sweltsjeblom

Rode Klaver - Reade Klaver

Rolklaver - Tôchklaver

Roze Ooievaarsbek - Rôze Earrebarrebek

Schijfkamille - Knopkamelle

Slipbladige Ooievaarsbek - Smelle Earrebarrebek

Smalle Weegbree - Hûnetonge

Speenkruid

Speerdistel - Spierstikel

Varkensgras - Bargegers

Veenwortel - Wetterreadskonk

Veldlathyrus - Giele Skuontsjes

Veldzuring - Soere Surk

Vergeetmenietje - Ferjit-my-net

Vertakte Leeuwentand/Herftsleeuwentand - Hynstebitter

Viltige Basterdwederik - Lytse Tieneblom

Voederwikke - Boerewikke

Vogelmelk - Gêrsstjer

Vogelwikke - Fûgelwikje

Vossenstaart

Waterranonkel

Wilde Hyacint

Witte Dovenetel - Sûchnettel

Witte Klaver - Wite Klaver

Witte Krodde - Wite Kyk

Zachte Dravik - Hjouwermantsje

Zachte Ooievaarsbek - Lytse Earrebarrebek

Zeebies

Zevenblad - Hoannepoat

Zilverschoon - Sulverblêd

Zwanenbloem - Swannepopel

Zwarte Nachtschade - Hûnebei