Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Lêste oanfolling: 15 juny 2021


Mei help fan: Flora van Nederland

Fryske nammen: it Heidenskip Bloeit


Index

Akkerdistel - Finnestikel

Akkerkool - Earme Simen
(Bos) Anemoon

Bosandoorn

Blaartrekkende Boterbloem - Gleie Bûterblom

Bladrammenas - Eksoat, ferwyldere, komt hjir eins net foar. Wurdt brûkt as bemestingsplant.

(Scherpe) Boterbloem - Bûterblom

Drierkleurig Viooltje

Fluitekruid - Piipkrûd

Gele Waterkers - Giel Wetterleppeltsje

Gewoon Barbarakruid

Gewone Berenklauw - Bearepoat
Gewone Ereprijs - Blaublomke

Gewone Smeerwortel - Skuorwoartel

Groot Hoefblad - Grut Hoefblêd

Grote Brandnetel - Grutte Brannettel

Heermoes - Rûgebal

Herderstasje - Leppeltsjedief

Hondsdraf - Tongerblom

Hoornbloem - Gewoane Spoarblom

Hopklaver - Hopperûpklaver

Klaproos

Kleefkruid - Klevers

Kleine Veldkers - Lytse Pinksterblom

Klein Kruiskruid - Krúswoartel

Komkommerkruid

Koolzaad - Koalsied

Korenbloem - Roggeblom

Kropaar - Knopgers

Kruipende Boterbloem - Krûpende Bûterblom

Krulzuring - Krolsurk

Longkruid

Look-zonder-Look

Madeliefje - Koweblomke

Munt - Wylde Balsem

Oranje Havikskruid - Oranje Haukkrûd

Paardenbloem - Hynsteblom

Paarse Dovenetel - Pearse Dôvenettel

Perzikkruid - Túnreadskonk

Pinksterbloem - Pinksterblom

Raapzaad

Reukloze Kamille - Klaaikamelle

Ridderzuring - Poddeblêd

Robertskruid - Sweltsjeblom

Rode Klaver - Reade Klaver

Roze Ooievaarsbek - Rôze Earrebarrebek

Schijfkamille - Knopkamelle

Slipbladige Ooievaarsbek - Smelle Earrebarrebek

Smalle Weegbree - Hûnetonge

Speenkruid

Veldzuring - Soere Surk

Vergeetmenietje - Ferjit-my-net

Voederwikke - Boerewikke

Vogelmelk - Gêrsstjer

Vogelwikke - Fûgelwikje

Vossenstaart

Waterranonkel

Wilde Hyacint

Wilgenroosje - Tieneblom

Witte Dovenetel - Sûchnettel

Witte Klaver - Wite Klaver

Zachte Dravik - Hjouwermantsje

Zwanenbloem - Swannepopel

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021