Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Kattesturt - Gewone Kattenstaart - Kollumerzwaag

Kattesturt - Gewone Kattenstaart - Kollumerzwaag

Rûge Fôleblom - Gewoon Biggenkruid - Esonstad

Rûge Fôleblom - Gewoon Biggenkruid - Esonstad

Blaumealje - Melganzenvoet

Berberkrûd - Gewoon Barbarakruid

Jabikskrúswoartel - Jacobskruiskruid

Jabikskrúswoartel - Jacobskruiskruid

Hynstebitter - Herfstleeuwentand/Vertakte Leeuwentand

Hynstebitter - Herfstleeuwentand/Vertakte Leeuwentand

Kompasslaad - Kompassla

Reid - Riet

Klimmer - Akkerwinde

Luzerne - Luzerne

Luzerne - Luzerne

Lytse Earrebarrebek - Zachte Ooievaarsbek

Lytse Earrebarrebek - Zachte Ooievaarsbek

Blanke Aalst - Bijvoet

Blanke Aalst - Bijvoet

Wjirmkrûd - Boerenwormkruid

Diel 9

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021