Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Finnestikel - Akkerdistel

Spierstikel - Speerdistel

(Bos) Anemoon

Bûterblom - (Scherpe) Boterbloem

Piipkrûd - Fluitekruid

Bearepoat - Gewone Berenklauw

Blaublomke - Gewone Ereprijs

Blaublomke - Gewone Ereprijs

Rûgebal - Heermoes (op achtergrond Hondsdraf)

Tongerblom - Hondsdraf

Gewoane Spoarblom - Hoornbloem

Klaproos

Lytse Pinksterblom - Kleine Veldkers

Lytse Pinksterblom - Kleine Veldkers

Komkommerkruid

Koalsied - Koolzaad

Roggeblom - Korenbloem

Diel 2

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021