Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Remke - Gewone Duivenkervel

Sinteklaasblom - Muskus Kaasjeskruid

Hûnebei - Zwarte Nachtschade

Blaulipke - Blauw Glidkruid - De Leien Reitsma’s Pôle

Hazze-ear - Moerasandoorn - De Leien Reitsma’s Pôle

Hazze-ear - Moerasandoorn - De Leien Reitsma’s Pôle

Skerp Sint Janskrûd - Gevleugeld Hertshooi - De Leien Reitsma’s Pôle

Skerp Sint Janskrûd - Gevleugeld Hertshooi - De Leien Reitsma’s Pôle

Hinnebyt - Hoenderbeet

Hinnebyt - Hoenderbeet

Grut Kikkertsblêd - Grote Waterweegbree

Grut Kikkertsblêd - Grote Waterweegbree

Grutte Nachtpit - Grote Teunisbloem

Grutte Nachtpit - Grote Teunisbloem

Brune Soere Klaver - Gehoornde Klaverzuring

Brune Soere Klaver - Gehoornde Klaverzuring

Lytse Tieneblom - Viltige Basterwederik

Lytse Tieneblom - Viltige Basterwederik

Giele Guozzeblom - Gele Ganzenbloem - Esonstad

Giele Guozzeblom - Gele Ganzenbloem - Esonstad

Diel 8

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021