Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Smelle Earrebarrebek - Slipbladige Ooievaarsbek

Grutte Brannettel - Grote Brandnetel

Giel Wetterleppeltsje - Gele Waterkers

Klevers - Kleefkruid

Waterranonkel

Waterranonkel

Knopgers - Kropaar

Rôze Earrebarrebek - Roze Ooievaarsbek

Rôze Earrebarrebek - Roze Ooievaarsbek (bladvorm)

Rôze Earrebarrebek - Roze Ooievaarsbek

Hûnetonge - Smalle Weegbree

Bosandoorn

Fûgelwikje - Vogelwikke

Driekleurig Viooltje

Krolsurk - Krulzuring

Krolsurk - Krulzuring

Poddeblêd - Ridderzuring

Poddeblêd - Ridderzuring

Diel 5

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021