Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Stokroastieneblom  - Harig Wilgenroosje

Stokroastieneblom  - Harig Wilgenroosje

Soere Surk - Veldzuring

Soere Surk - Veldzuring

Krúswoartel - Klein Kruiskruid

Grut Hoefblêd - Groot Hoefblad

Skourwoartel - Gewone Smeerwortel

Skourwoartel - Gewone Smeerwortel

Skourwoartel - Gewone Smeerwortel

Hjouwermantsje - Zachte Dravik

Leppeltsjedief - Herderstasje

Hopperûpklaver - Hopklaver

Knopkamelle - Schijfkamille

Krûpende Bûterblom - Kruipende Boterbloem

Sweltsjeblom - Robertskruid

Boerewikke - Voederwikke

Bladrammenas - Eksoat…

Gleie Bûterblom - Blaartrekkende Boterbloem…

Diel 4

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021