Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Earme Simen - Akkerkool

Earme Simen - Akkerkool

Duveldrek - Kroontjeskruid/Tuinwolfsmelk

Duveldrek - Kroontjeskruid/Tuinwolfsmelk

Giele Skuontsjes - Veldlathyrus

Giele Skuontsjes - Veldlathyrus (bladvorm)

Nagelkrûd - Geel Nagelkruid

Nagelkrûd - Geel Nagelkruid

Nagelkrûd - Geel Nagelkruid

Bosroos

Sulverblêd - Zilverschoon

Bijekuorke - Gewone Brunel

Molkstikel - Gewone Melkdistel

Molkstikel - Gewone Melkdistel

Bergbasterdwederik

Bergbasterdwederik

Zeebies

Grutte Dûkel - Grote Egelskop

Hoannepoat - Zevenblad

Hoannepoat - Zevenblad

Diel 6

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021