Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Krôde - Herik

Krôde - Herik

Krôde - Herik

Skieppegerf - Duizendblad

Skieppegerf - Duizendblad

Wite Kyk - Witte Krodde

Wite Kyk - Witte Krodde

Wite Kyk - Witte Krodde

Tôchklaver - Rolklaver

Tôchklaver - Rolklaver

Sûchnettel - Witte Dovenetel

Swannepopel - Zwanenbloem

Bierwoartel - Pastinaak

Bierwoartel - Pastinaak

Grutte Tuorrebout - Grote Lisdodde

Lytse Tuorrebout - Kleine Lisdodde

Weversblêd - Grote Weegbree

Wetterreadskonk - Veenwortel

Bargegers - Varkensgras

Spoekeblom - Haagwinde

Diel 7

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021