Alle ôfbylde planten binne fûn yn de omjouwing fan Hantum. Binne se earne oars fûn, dan stiet it derby…

Grutte Balsemyn - Reuzenbalsemien

Grutte Balsemyn - Reuzenbalsemien

Tsyskeblom - Groot Kaasjeskruid

Tsyskeblom - Groot Kaasjeskruid

Hûnebeistâl - Bitterzoet - Lauwersoog

Gipskruid

Hûnichklaver - Citroengele Honingklaver - Westergeest

Gipskruid

Raket - Schijnraket - Lauwersoog

Sûkerei - Wilde Cichorei - Westergeest

Wylde Woartel - Wilde Peen - Lauwersoog

Wolvenettel - Wofspoot - Lauwersoog

Swarte Fakkel - Zwarte Toorts - Oudwoude

Griene Kêdeblom - Klein Streepzaad

Diel 10

Hantum - Begin 2021 - Foto: LC/ARODI Buitenwerf

© - 2021