www.praatmarfrysk.nl
Hallo Fryslan
Ried fan de Fryske beweging: www.itnijs.nl

Klún & Knoffelhakke op Twitter

Earder dit jier:
Desimber 2012
Novimber 2012
Oktober 2012
Septimber 2012
Augustus 2012
July 2012
Juny 2012
Maaie 2012
April 2012
Maart 2012
Febrewaris 2012
Jannewaris2012

Argyf:
Klik hjir

Persoanlike saken:
Persoanlike 11 stêdentocht
Klún & Knoffelhakke
Bylden út it ferline...
Autobedriuw van der Heide

Ferhalen:
Skûtsjesile is myn nocht...
Lolke Lûkpûde
Sin oan it feest
Je kunt er niet vroeg...
De Seagefiler
Het raadsel van de kerstster
Sinterklaas
Skakers en Smashers
Lijst met lotsooi, meneel?
Het oranjegevoel
Maitiid!
Het huisje in de sneeuw...

Hantum-sides:
4H-side.nl
Rûm Sop
Fotoboek fan Hantum

Makke troch Hendrik:
Klún & Knoffelhakke
Loonbedrijf Miedema
De Oanspanning
Rûm Sop
Skeane Jabik
Huitema Therapie & Training

Famylje foto's & filmpkes:
Klik hjir (befeilige)

MyTube:

Youtube kanaal


Reagearje?
Stjoer dan in berjocht nei:
Hendrik van der Heide
Fia e-mail:

Makke mei:

Hyves Youtube Twitter Facebook

It kin net better...!

De fakânsje set goed yn: prachtich waar! Dan is it wol noflik dat der wat skaad is fan beammen en strûken. It ferske seit net foar neat: Smûkskaadsjend beamtegrien oeral yn 't rûn... Mar eins is it snoeiwurk wat lizzen bleaun, de buorlju begjinne al te kleien. Dat ik sil der meikoarten wol oan leauwe moatte. It is wat dat de minsken hjir op 'e klaaie en hekel oan beammen ha...

Pleatst: 25-07-2012 / 11:54 oere - Reagearje? - Nei boppen

Thailân...

Dat like my no aardich, sels in besgroen ûntwerpe op de side www.itailor.com. It soe sa'n trije wiken duorje eart it bestelde bloeske troch de bus falle soe. Juster lei der in grutte pûde yn 'e gong. Hy wie iepen makke. Ik tocht dat Wilma dat dien hie, mar dat wie net it gefal.

De pûde kaam út Thailân. En ik tink dat de dûane tocht dat der drugs yn sieten as soksawat, oars koe ik it iepenmeitsjen net ferklearje. Hawar it wie in prachtich besgroen! Krekt sa as ik it makke hie op ynternet.

Spitich dat it wat oan de krappe kant is. No moat ik echt wurk meitsje fan it ôffallen. Want dat hie ik mei Broer ôfpraat. Nei it doarpsfeest soe de striid oangean. Fiif kilo. No, dan moat it bloeske wol passe...

En oars? Oars moat ik mar wer ien bestelle. Made yn Thailân!

Pleatst: 18-07-2012 / 21:52 oere - Reagearje? - Nei boppen

July is hast alwer foarby...

Doe't ik Wilma boppesteand skerm sjen liet fan it fotobewurkingsprogramma en har frege: Sjochsto hjir ek ien of oare logika yn? Andere se: Sjoch dizze leuke dingen ha wy allegearre dien en dan setsto dit op dyn weblog, want dat is ek al wer in setsje lyn...

Soks neame se no: de spiker op syn kop en hjir binne de foto's yn it grut!

In prachtich famyljereiske nei Plopsaland. Foto's binne te sjen op de befeiligde side.

Hantum yn de ban fan Doch it Foar Dyn Doarp. Mear nijs op de spesjale Hantum-DIFDD-Side mei Wilma yn de útsjoering fan tongersdei en Hendrik yn de útstjoering fan sneon. En wolle jimme witte wat de fraach fan Wilma wie, stjoer dan even in reaksje...

In prachtich fersierde strjitte op ús twa-jierlikse doarpsfeest. It levere ús strjitte in tredde priis op. (De strjitte fan Herman Douwe, Elbrich en Wyneke Edou waard earste...) Mear foto's op de webside fan ús doarp.

Op skoallereis nei Hellendoorn! Mear foto's op de webside fan ús skoalle.

In prachtich doarpsfeest mei Wyneke Edou dy't meidie oan de bernespultsjes. Alteast dat tocht se...

En Hidde Wilko dy't mei heit en mem meidie oan de optocht foar fersierde fytsen en fersierde weinen. Mear foto's op de befeiligde side...

Sa, binne jimme wer hielendal by. No kinne wy ús mar opmeitsje foar de lêste wike fan dit skoallejier...

Pleatst: 15-07-2012 / 14:16 oere - Reagearje? - Nei boppen