www.praatmarfrysk.nl
Hallo Fryslan
Ried fan de Fryske beweging: www.itnijs.nl

Klún & Knoffelhakke op Twitter

Earder dit jier:
Desimber 2012
Novimber 2012
Oktober 2012
Septimber 2012
Augustus 2012
July 2012
Juny 2012
Maaie 2012
April 2012
Maart 2012
Febrewaris 2012
Jannewaris2012

Argyf:
Klik hjir

Persoanlike saken:
Persoanlike 11 stêdentocht
Klún & Knoffelhakke
Bylden út it ferline...
Autobedriuw van der Heide

Ferhalen:
Skûtsjesile is myn nocht...
Lolke Lûkpûde
Sin oan it feest
Je kunt er niet vroeg...
De Seagefiler
Het raadsel van de kerstster
Sinterklaas
Skakers en Smashers
Lijst met lotsooi, meneel?
Het oranjegevoel
Maitiid!
Het huisje in de sneeuw...

Hantum-sides:
4H-side.nl
Rûm Sop
Fotoboek fan Hantum

Makke troch Hendrik:
Klún & Knoffelhakke
Loonbedrijf Miedema
De Oanspanning
Rûm Sop
Skeane Jabik
Huitema Therapie & Training

Famylje foto's & filmpkes:
Klik hjir (befeilige)

MyTube:

Youtube kanaal


Reagearje?
Stjoer dan in berjocht nei:
Hendrik van der Heide
Fia e-mail:

Makke mei:

Hyves Youtube Twitter Facebook

Oetso kake...

As jo der njoggen kear oerhinne riden binne de ôfrûne wiken, dat kin it hast net misse en gean efkes lins by it monumint... Bliuwt dochs in hiele prestaasje sa'n 75 jier lyn!

Us âldste pake & beppesizzer wie in nacht útfanhûs. En dan is it ek noch smoarhyt. Mar it gie alderbêst en dan docht en badsje yn 'e tún mei wat wetter deryn gâns fertuten. En beppe mar hinne en wer rinne mei de blommejitter fol kâld wetter om de flessen te foljen. Want ek dat is prachtich boartersguod: trije lege flessen en in trachter. Wy ha de flessen wol sa'n 50 kear fol dien en wer lege. En alle kearen dat de flesse fol wie (en der ek noch in trachterfol oer de râne gie) sei ús pakesizzer 'Oetso kake...' en dan begûnnen wy wer fleurich fan foaren ôf oan...

Pleatst: 21-08-2012/ 12:15 oere - Reagearje? - Nei boppen

Corpus...

Dat wie in moai útstapke! Nei it museum Corpus, yn 'e buert fan Leiden. Spitigernôch gjin foto's, want wy mochten gjin foto's meitsje yn it museum, mar fia de folgjende link kinne jimme in ympresje krije fan dit bysûndere museum. www.corpusexperience.nl. In oanrieder.
Klik hjir foar in fergrutting fan ûndersteande foto. Makke yn it restaurant fan Corpus. (Dêr mochten wer foto's makke wurde, mar ja, dan sit it tastel noch yn de auto. Dan mar mei it mobyltsje...)

No't de froulju wer thús binne fan de neffens harren fenomenale tiid yn Londen kinne belangstellenden de foto's besjen op de befeiligde side. Jimme moatte der even foar sitten gean, want in binne sa'n 400 en se ha, mar dat kin ek hast net oars, in heech hyndergehalte...

Pleatst: 14-08-2012 / 20:28 oere - Reagearje? - Nei boppen

Tusken Wytmarsum, Londen en Kollumerpomp...

Juster moasten wy optrede mei Klún & Knoffelhakke yn Wytmarsum. In folle feesttinte en in hiel gesellich publyk, alhiel yn de feeststimming. Ek de omballingen wiene goed regele en dan ha wy meielkoar wer in prachtige jûn!

Sa'n 10 jier ferlyn waard ik opbelle fia de mobyl. Ik wie mei Wilma in tochtsje oan it meitsjen mei de menclub earne yn de omjouwing fan Kollumerpomp. Panyk! Want in grôtfolle feesttinte yn Wytmarsum siet op ús te wachtsjen. Wêr bleaunen wy? Wy wisten fan neat. It die bliken dat de doetiidse feestkommisje de kontrakten net weromstjoerd hie en dan komt it by ús net op de spyllist.

Wy ha der alles oan dien om noch rjochting Wytmarsum te gean, mar Broer koe net fuort. Der wie jiermerke yn Dokkum en hy koe perfoast net by syn hoarekasaak wei. Spitich, mar Wytmarsum moast har sels mar besykje te fermeitsjen.

Fansels kaam dit ferhaal wer op it aljemint, se begûnen der sels oer. Wy ha noch wol sein dat doetiids de flater by harren sels lei, mar sy makken der fierders neat fan. Se ha der perfoast fan leard, wat dit jier gie de boeking fia in artistenburo en stie it optreden kreas yn ús aginda.

Boppedat koenen wy dit jier net te hynderriden yn Kollumerpomp, want ús menners sitte yn Londen. Nei de hynders te sjen by de Olympyske Spullen. Sjoch mar op ûndersteande foto. In oplettend famyljelid hie harren spot op sa'n 43 sekonden. It filmpke kinne jimme sjen fia dizze link: Dressuurploeg-derde-na-GP.
En klik hjir foar in fergrutting fan ûndersteande foto.

Pleatst: 04-08-2012 / 15:57 oere - Reagearje? - Nei boppen

Olympyske fakânsje...

Trouwe lêzers sille wol tinke: hy hat fakânsje. Dat kloppet. En it foldocht goed!

Miskien tinke se der ek wol achteroan dat de skriuwer earne yn in tintsje sit as yn in simmerhúske op it Amelân. As miskien ek wol yn in hotelkeamer! Neat fan dit alles. Gewoan thús. Foar de televyzje de Olympyske Spullen. Prachtich! En alle kearen dat ik de TV oan ha, ferlieze de judoërs, helje de roeiers it krekt net en eamelt Mart Smeets wer semy filosofysk mei de oanwêzige gasten, dy't him dan wer fernuverd oansjogge. En dan sjocht se tinken: man stel ris gewoane fragen...

En hjoed oan de dei hoege jo neat te missen. Alle kanalen dy't der mar te krijen binne by KabelNoord, de krante dy't eltse dei troch de bus glidet en foar de tablet PC in fiiftal apps mei livestreams fan de ferskate sportûnderdielen. Al dat byhâlden fan al dy sporten is in sport op himsels, mar jo ha yn de fakânsje de tiid derfoar, moai soks...

En dan ha wy ek noch de PC yn Frentsjer, mei in Balkster as winner. Spitich dat dêr noch gjin app foar is, as in Twitterkanaal. Wat dat oanbelanget bliuwe de keatsers wat achter (op de giele linen nei...) Jo kinne allinne fia de radio op 'e hichte bliuwe fan de keatsútslaggen en middeis fanôf trije oere fia de TV. Mar ja, dy is wer beset troch London. Hoewol, Omrop Fryslân hat in nije app en dêr kinne jo ek live televyzje mei folgje.

It mei dúdlik wêze bêste lêzers, wy komme de dei wol troch!

Pleatst: 02-08-2012 / 20:24 oere - Reagearje? - Nei boppen