Werom nei de haadside...

Wolkom! Op dizze side foto's en aardige saken út it ferline. It is de boedoeling om op dizze side foto's en oare nijsgjirrige saken oer en út myn 'jeugd' te setten. Dat it sil dan ek foaral oer Balk gean. En dan de jierren 1956 - 1979. Ha jimme ek wat moais foar dit argyf, stjoer it dan, digitaal, nei Hendrik! Sa meitsje wy der in moai plakboek fan en kinne wy ús bern konfrontearje mei ús 'wylde' ferline...!

Email:

Mei master op 'e foto
Ach, wat moai, in foto fan de legere skoalle mei meester Dykman.
Klik HJIR foar in fergrutting, gean mei de mûs oer dy grutte foto en hoe hjitten se ek al wer...??

Reuny legere skoalle
21 april 2007


Klik HJIR foar foto's fan dizze moaie dei!

Mr. C.J. Trompstraat 20
De strjitte dêr't de widze stie...

hjir ha wie hiel wat op ôfjakkere...
Alde herinneringen...
Klik HJIR foar in fergrutting.

Foto's van Balk e.o

Johan Groenewoud uit Balk heeft een site gemaakt met een prachtige informatie en veel foto's van (het oude) Balk.
Klik hier om de site te bekijken.

"Voor den gemiddelden Fries hebben de namen Gaasterland en Gaasterlanders wat bijzonders, wat geheimzinnigs, wat mystieks bijna. Gaasterland, dat is die wereld van donkere bossen, duistere laantjes, heuvels en kliffen, daar ver in den Zuidwesthoek - en de Gaasterlanders, nou ieder is het er wel over eens, dat dàt 'in apart slach folk' is, donker van uiterlijk, gehecht aan het oude, zeer godsdienstig, honkvast en bovendien een Friesch dialect sprekend, waarvan de welluidendheid niet ontkend kan worden, maar toch den Fries benoorden de u-û-isoglosse vreemd in ooren klinkt..."
Uit: Friesland - een propagandaboek van de gezamenlijke gemeentes, de VVV's en de provincie Friesland - 1940

Freonendei
septimber 2001

Witte jimme it noch? Dy prachtige tocht mei it skûtsje In Nije Dei? Doe is dizze foto makke.Klik hjir foar in fergrutting.
Op de folgjende link fine jimme in ferslach fan dizze geweldige dei!
Skûtsjesilen is myn nocht...

Freonendei
20 septimber 2003

Wat ha wy it troffen! Prachtich waar en in hiele moaie dei. Mei tank oan de organisaasje... Jaap (1 t/m 24) en Hendrik (25 t/m 64) ha wakker foto's makke. Fansels binne de foto's op dizze side te besjen.
Klik hjir
Klik op Baukje foar in fotoferslach...

Freonendei
17 septimber 2005

Het kon niet beter! Een prachtige zeildag op het Slotermeer. De omstandigheden waren opperbest en de sfeer was ouderwets. Dan nog even oude herinneringen ophalen bij Siep en zo'n dag kan eigenlijk niet meer kapot!
Jaap heeft prachtige foto's gemaakt. Binnenkort een uitgebreid fotoverslag.
Klik hier om naar de (foto)site te gaan.

Freonendei
22 novimber 2008

In kâlde mar moaie freonendei yn Amstardam. Klik hjir foar de foto's: Amsterdam 2008

Freonendei
21 augustus 2010

Freonendei
15 septimber 2012

De dei dat wy ôfpraat ha om dizze dei elk jier op de tredde sneon fan septimber te organisearjen. Dit jier wy it yn de omjouwing fan Oranjewâld. In noflike dei, mei hearlik iten! Klik hjir foar in tal foto's. Ek noch in oantal foto's makke troch Leo en Klaske. Klik hjir.

Freonendei
7 septimber 2013

Dit kear yn ús eigen Gaasterlân mei as moetingsplak de teatertún yn Riis. In moaier plakje foar sa'n dei kinne jo je hast net foarstelle.
Dan ek noch in moaie fartocht meitsje oer de smoute Luts en hobbelje troch de bosken op in âlderwetske Solex en sa'n dei kin net mear stikken! Dêr kin gjin sompige klaaigrûn tsjin op!
Foto's fan dizze prachtige dei kinne fia dizze link besjoen wurde.

Freonendei
27 septimber 2014

Dit jaar in de Wildste Tuin van de Noordoostpolder. Een prachtige, zonnige dag. De foto's van deze dag kunnen via deze link bekeken worden. Met dank aan Klaske Groenewold!


"Ik wil dat dit lied klink als het gefluit,
dat ik vaak hoorde voor een zomernacht,
in een oud stadje, langs de watergracht.
In huis was't donker, maar de stille straat
vergaarde schemer, aan de lucht blonk laat
nog licht, er viel en gouden blanke schijn
over de gevels in mijn raamkozijn."
Herman Gorter

Nijsgjirrich...
Klik op ûndersteande foto's foar in fergrutting.

Ut it fotoalbum fan Jelte...

Bysûndere foto's út it album fan Jelte. Wy witte net krekt yn hokfoar jier de foto's naam binne, mar dat witte jimme miskien sels noch wol. Ha jimme ek noch wat moais? Stjoer it nei my ta!
Klik HJIR foar de foto's

Frankryk jier...?

Ik wit net krekt mear hokfoar jier it wie. Mar it wie in bysûndere fakânsje. De foto's binne al wat skier en frjemd fan kleur. Se binne makke mei in, foar dy tiid hipermodern tastel..., Polaroid kamera. Klik HJIR foar de foto's