Gjin omsjen nei…


It hynder moast der al by op fansels…

Pleatst: 05–08-2020  - 13:50 oere - Reagearje? - Nei boppen

De see…

Pleatst: 04–08-2020  - 14:48 oere - Reagearje? - Nei boppen

Mei in haadletter S…


Op dit weblog ha ik it yn it ferline wol gauris hân oer helpdesks en oare servicestsjinsten. Meastal wie dat nei oanlieding fan in minne ûnderfining. Want it hat wol west dat it suver in soarte fan survivaltocht wie as jo mei sa’n, al as net telefoanyske, helpdesk yn ‘e slach moasten. Hiele middei oan ‘e telefoan en by eintsjebeslút noch gjin streek fierder kaam...


Mar it kin ek oars, dat binne wy de ôfrûne wiken wol gewaar wurden. Soe it dan dochs sa wêze dat se harren libben bettere ha?


Even in koart oersjoch:


De Omrop Fryslân-app reagearret nuver as jo in item oantikten dêr’t in filmke oan taheakke is. De app crasht en der is neat mear te sjen. Mail nei de omrop, want ik tink dan altiten mar sa, as der net ien wat fan seit, dan wurdt it nea oplost...


De frou hie by de Welkoop in slikstien krigen foar it hynder. Fergees, dat wol, mar der siet net it toutsje oan. De measte fan soksoarte fan stiennen kinne jo ophingje, dan kin it hynder der mar op omlebberje. Mar dizze lytse stien? Hoe moasten jo soks it hynder oanbiede? De stien wie sa lyts, dat it hynder him yn ien hap trochslokke koe. En as dy stien dan net fêst sit, no dan binne de rapen gear... Mail nei it bedriuw dat sokke stiennen ferkeapet...


Spultsje op de PC. De lytsbern koene net mear ynlogge. Hoe kin soks no? Ferline wike die it spultsje it moch goed. Ek mar in mailtsje der oan weagje...


Printer. Nije cartridge deryn. Mar de printer joech oan dat dizze cartridge net geskikt wie foar dizze printer. Hè? Stiet dochs mei grutte letters itselde merk op de cartridge, boppedat wie it orizjinele. Maile koe net, dan dochs mar de helpdesk belje...


Sûnt it koronaspektakel boadskipje ik online by de Jumbo. Fia de Jumbo-app. Mar dat kaam nochal krekt, want as jo by it útsykjen fan de boadskippen mar krekt even ferkeard tikten, dan wie alles fuort en koene jo wer op ‘e nij begjinne. Op in jûne moast ik sels oan’t trije kear ta op ‘e nij de boadskipppen útsykje. Dan ha jo gau je nocht, dat in (krekt net in lûlke) mail nei de Jumbo...


Hoe’t it ôfrûn...


Mei de omrop kaam der in hiele noflike e-mailwiksel op gong. Se stjoerden sels spontaan in berjocht, nei’t de app in update hân hie, mei de fraach oft it probleem dêrmei oplost wie. Dat no wer net, mar it feit dat se spontaan in berjochtsje stjoerden, wie fansels tige klantfreonlik. Boppedat túchden se in selde soart iPad oan om te sjen oft it probleem him by harren ek oponearre. (Alteast, dat skreaunen se yn in folgjende mail.) Probleem is noch net oplost, mar se nimme it o sa serieus...


It hynderminskje hat der wol trije e-mails oan weage om út te lizzen hoe’t jo it mei sa’n stien oanpakke moasten. Hoewol wy it net altiten mei harren iens wiene, naam sy wol alle tiid om har kant fan it ferhaal mei ús te dielen. Tige korrekt by in stien dy’t jo fergees krigen hiene.


Nei de melding fan it kompjûterspultes, kaam der al gau it tige freonlik berjocht werom. Och wat spitich dat de lytsbern it spultsje no net mear spylje koene. Nei wat freonlik hinne en wer mailen stjoerden se in wiidwreidige mail mei hantlieding en al, om út te lizzen hoe’t alles wer teplak set wurde koe. Wurke perfekt, lytsbern kinne harren wer útlibje...


Ik krige in freonlike HP-mefrou it België oan ‘e line. Alteast sy prate mei in Flaamks akksint, dat dy konkluzje hie’k mar lutsen. Hoewol ik dan mei myn brike earen wol wat muoite ha om alles goed te folgjen, binne wy der o sa kreas útkaam. En se hie ek noch in tal hiele goeie tips foar my. Twa dagen letter kaam der in nije cartridge hielendal úit Frankryk en de printer print wer omraak.


Ik hie it op in pypfol doe’t de Jumbo reagearre mei in, neffens my standaard, berjocht dat se it trochstjoerd hiene oan de ICT-ôfdieling.

Nei’t der in pear wike letter in update útkaam wie, wurke de app perfekt en alle sugestjes dy’t ik dien hie wiene der yn ferwurke. No sil dat net allinne fan myn reaksje kaam wêze fansels, mar se hiene wol goed lústere nei de brûkers! Ik ha harren mar in komliment stjoerd, dat se de app sa goed oanpast hiene.


Dat binne yn in koart skoftsje tiid wol fiif goeie ûnderfiningen mei in hekpdesk! Dat hat wolris oars west. Soe it dan dochs sa wêze dat se service wer mei in haadletter begjinne te skriuwen? Ik mei it hoopje, want dan wurde jo as klant teminsten wer serieus naam...


Mar sa as myn pake hoecht no ek wer net, want sa fertelde in omke fan my dat syn heit, myn pake, yn ‘e begjinjierren fan de radio-útsjoeringen op de fyts by de klanten lâns gie om harren radio op in oare stjoerder de setten. Kreas dat wol, mar om no fan de Flaamske helpdeskmeiwurkster te freegjen oft se even op ‘e fyts in nije cartridge bringe wol, is fansels wat tefolle fan it goeie.


Hoewol, Fryslân is moai op ‘e fyts...


Mijn vader schreef service met de hoofdletter S…

Vroeger had je twee omroepzenders, Hilversum 1 en Hilversum 2. Ook waren er twee omroepen. AVRO en NCRV.

Ze moesten na een vaste periode van zender wisselen. Omdat AVRO leden niet naar de NCRV wilden luisteren en omgekeerd, moest de radio opnieuw afgestemd worden. Dat was voor veel mensen te moeilijk. Vader ging op de fiets bij zijn klanten langs om de radio op de gewenste zender af te stemmen…

Pleatst: 03–08-2020  - 07:44 oere - Reagearje? - Nei boppen

In persoanlike webside

h@vanderhei.de

Troch de tiid diktearre…

Fotoboek Firma W. v.d. Heide & Zn (tagongskoade nedich!)