TLDR...


Guon kinne bytiden sa omeamelje op ús memmetaal. Dan steane der wer hiele lange en drege Fryske stikken yn bygelyks de Ljouwerter. Fansels lês ik de stikken mei oandacht (as oprjochte Fries) mar nei it lêzen tink ik faaks: ik kin my foarstelle dat guon in hekel oan it ús taal krije...


Dan moat it wer sa oanpakt wurde, as dan doocht dit wer net as de taal fan de berntsjes op skoalle moat wer mear oandacht ha as der moat wer in nij beliedsplan komme...


Pff... wêrom no altiten sa eamelje, dan is it dochs logysk dat de lêzers ôfheakje? Hâld in no wat loftich. Lokkich stiet dan boppe-oan de folgjende side meastal Buorren Twa. Ek yn it Frysk, mar mei trije plaatsjes en in pear wurden faaks in treffend tafrieltsje.


Begryp my goed, fansels moat ús moaie memmetaal bewarre bliuwe en fansels moat der oer neitocht wurde. Mar wêrom moat dat altiten fentilearre wurde yn de deiblêden? Sokke stikken binne faaks bedoeld foar beliedsmakkers, taalkundigen en lyktinkenden. Doch dat op in oar platfoarm as skriuw elkoar brieven. 


It moaiste soe wêze dat der folle mear taaluteringen út ús hert publisearre wurde. Sa as de moaie de Toan fan moarns op Omrop Fryslân (ek nei te lêzen op harren webside). Moaie persoanlike kanttekeningen by it nijs fan de ôfrûne dagen. Moai ek om't de skriuwers sels harren kollums foarlêze op de Omrop.


Dan bin ik it hielendal iens mei it stik fan Babs Gezelle Meerburg yn de kultuerbylage fan de Ljouwerter fan 5 maart, wêryn se û.o. skriuwt:

‘Lit ús derfoar soargje dat de kar foar de taal fan it hert faker makke wurdt... Dat liedt ta in posityf imago fan it Frysk en jout de brûkers enerzjy...'

as:

'Wêr’t it better kin, lit dêr stille diplomasy syn wurk dwaan. It toanen fan de rykdom, de fearkrêft en de rike potinsje fan it Frysk dogge wy yn it iepenbier...'


No, sa! (As eamelje ik no ek...)

Mei tank oan Dirkjan strips - Mark Retera - En wat betsjut no TLDR?

Pleatst: 06-03-2021 - 11:13 oere - Reagearje? - Nei boppen

Coronakapsel…

Pleatst: 05-03-2021 - 22:06 oere - Reagearje? - Nei boppen

Jubileum…


Miskien is it jimme al opfallen, mar dizze webside bestiet op ‘e kop ôf 15 jier!


Op 24 febrewaris 2006 skreau ik: De webside mar wer ris oer de kop helle... Wer ris wat oars. Sa no en dan kin ik der dan wer wat nijs opsette. It is no wat mear 'weblog-achtich'…


No is it uterlik fan de webside yn dy 15 jier al in pear kear oanpast, mar de opset is wakker gelyk bleaun. Noch hieltiten binne der elke moanne wol wat ferhaaltsjes te betinken. De iene moanne wat mear as wat langer (en bytiden ek wol ris neat), mar yn dy 15 jier wist ik elke moanne eins wol wat te melden!


Yn it earstoan waard hast alles ferteld yn de weblog ferhaaltsjes, mar de lêste jierren bin ik wat hoedener wurden. Nammen komme net sa faak mear foar en ek hiele persoanlike saken fine gjin plakje mear op de webside. En dat hat alles mei privacy te krijen, want dat is de lêste jierren wol hiel bot feroare!


Alle ferhalen fan dy ôfrûne 15 jier binne bewarre bleaun! Troch op de link Argyf te klikken, kinne jimme omraak strune yn 15 jier www.vanderhei.de.
15 Jier bestannen en foto’s joech oan it ein fan 2020 wol in warskôging fan de ynternetprovider wêr’t de side host wurdt: De romte dy’t ik beskikber ha, wie hast fol! Lokkich kinne jo dat sels oanpasse en nei de upgrade kin ik wol wer 15 jier foarút!


Yn dy 15 jier is der wol in protte feroare. Oare techniken, gruttere (en lytsere) skermen, oare software, snellere PC’s gruttere foto’s en gean sa mar troch. Lokkich koene wy it aardich byhâlde, mar earlik sein heakket it sa no en dan wol wat by it trochblêdzjen fan it argyf. Bygelyks by filmkes, lûdsbestannen en links. Dan wurdt der skreaun oer in filmke as in lûdsbestân, mar dan is der neat te sjen as te hearen. As jo klikke op in link en dy rint dan dea. Dat hat dan yn it gefal fan de filmkes en lûdsbestannen mei befeiliging te krijen. Dan binne der oanpassingen yn de ynternetkoade  west en dêr wie doe noch gjin sprake fan… En yn it gefal fan de links nei ynformaasje as websides, dy binne dan fan it ynternet ferwidere.


Ik soe fansels  de kommende 15 jier al dy oanpassingen noch wol ferwurkje kinne yn dy haperjende blogs, mar och it hat ek wer syn sjarme. Boppedat steane dy filmkes miskien ek wol neat mear op YouTube…
2006

2007 - 2009

2010 - 2018

Pleatst: 02-03-2021 - 15:47 oere - Reagearje? - Nei boppen

In persoanlike webside

h@vanderhei.de