Fan papier nei digitaal…


Yn dizze coronatiid gean ik wol gauris in blokje om. Dat is in hiele toer by ús hjir yn Hantum. Want safolle blokjes binne der net. Alteast fan in lingte fan in kilometer as 5...


No ja, dan iderkear mar itselde blokje. Linksom, as rjochtsom. Dat lit ik fan de wyn ôfhingje.


Om’t ik foar myn oplieding, sa’n 40 jier lyn, in herbarium oanlizze moast fan likernôch 120 planten, sit dat blomkesykjen noch altiten yn it systeem.


Op ien fan de earste kuierkes telde ik rûchwei sa’n 20 ferskillende wylde planten. En dan hie’k de gêrssoarten noch net iens meiteld (want dy mochten ek yn it herbarium).


Omdat it plantsjeguod no yn de maitiid moai begjint te bloeien, hoewol mei dy kjeld net sa hurd, nim ik wol gauris foto’s fan al dat bioferskaat.


No ha ik al dy foto’s byelkoar set yn in online Herbarium. Hiel wat oars as it pepieren album fan doe. Foardiel is wol dat de plantsjes net mear plukt hoege te wurden en dat de kleuren ek goed bliuwe.


Om earlik te wêzen wiene de nammen al wat fuortsakke. Mar dan bringt de Geïllustreerde Flora van Nederland útkomst... (Der siet sels noch in ferdroege plantsje tusken de siden…)


Dat boek is krekt sa geel en stoffich as de plantekennis fan syn eigner. Mar mei dit nije projekt komme stadichoan dy nammen wer ûnder it stof wei…

Besjoch hjir it online Herbarium…

Pleatst: 04-05-2021 - 15:01 oere - Reagearje? - Nei boppen

In persoanlike webside

h@vanderhei.de