it Treastfûgeltsje… (2)


Witte jimme it noch? It ferhaal fan it treastfûgeltsje? Dat oan it ferskinen fan in readboarstje alderhande moaie (en minder moaie) boadskippen tatocht wurde? Dat hy as in soarte fan ingeltsje oan ús ferskynt mei nijs as mei treast?


Yn oktober 2019 fleach in readboarstje by ús tsjin it keamersrút. Hy hat doe in hiel skoft yn it gers sitten. Om te bekommen fan dizze grutte klap. Hy wie sa nuet (as ferdôve fan de klap…) dat hy troch ús âldste pakesizzer oer syn kopke aaid wurde koe. Wat wie de boadskip lytse fûgel? Wat woesto ús fertelle? Dat der wat yngripends plak fine sil? 


Dat kaam doe ek noch út…


Ferline wike kaam ik mei ús âldste pakesizzer thús. Ik hie him fan skoalle helle. By buorman yn de tún siet in lyts fûgeltsje. Ik seach it fuort, in readboarstje. Sjoch, sei ik tsjin de pakesizzer, in readboarstje. Witst it noch wol? Fan dy kear dat hy by ús tsjin it keamersrút fleach? Ja, dat wist hy noch wol...


En wilens wy sa meielkoar tebektinkens ophellen, fleach it readboarstje foar ús út en gie in eintsje fierderop yn in strûk sitten. Hy fleach deselde kant út as wy rinne moasten. Doe’t wy op it plak oankamen dêr’t hy delstrutsen wie, fleach hy ús wer foarút. No gie hy achterhûs yn ‘e hage sitten. Krekt as wiisde hy ús de wei.


Ik tink dat hy ús betankje wol, om’t wy him 4 jier ferlyn rêden ha. Hy wol ús sjen litte dat hy de klap wer hielendal te boppen kaam is, sa fantasearre ik tsjin ús pakesizzer. Hy moast wol gnize, ja, dat tink ik ek!


Achter yn ‘e hage gie hy op de boppenste tûke fan de strûk sitten. Fier en heech. Ut it keukensrút wei seagen wy him sitten. Sjogge jimme my wol?! Jawis, ús pakesizzer sette him op de foto mei syn mobyl...


Hasto wer in boadskip foar ús, reade freon? Wat wolsto ús no sizze? En wat sitsto dêr moai heech en grutsk! Wat stiet ús no te wachtsjen? Oan dyn hâlding te sjen is dat fêst goed nijs! As is it allinne mar: ik bin der wer?


En ek dat kaam út. It sil dochs net…?! 

Pleatst: 04-02-2023 - 18:07 oere - Reagearje? - Nei boppen

Boerdebrij… (2)


Aha, ik leau dat de gemeente myn stikje lêzen hat… Mar sis no sels, mei de oanwêzige weiwizers is sa’n ekstra boerd dochs hielendal net nedich?
Pleatst: 04-02-2023 - 16:54 oere - Reagearje? - Nei boppen

 © webdesign: www.vanderhei.de - 2023