Wide kimen…


No ja, bestelpeal… Dat is mar ûnsin fansels. Ik tink dat it te krijen hat mei it Projekt Holwert oan See. Hjir en dêr binne der yn de omjouwing fan Holwert mjitpeallen yn de grûn setten om te sjen wat it grûnwetter docht. Hjirmei kinne se dan rekken hâlde at aanst de skeppe yn de grûn giet.


Wa wit ha wy dêr yn de takomst ek profyt fan en lûkt dit nije binnenwetter in protte toeristen nei ús omjouwing. Yn it ferline ha’k der al ris wat oer skreaun… De Romeinske Lusthof (1+2).


Sjoch, yn de fierte sjogge jimme de toer fan Holwert. En oan de Hantumer kant (de eastkant fan Holwert) komt Holwert aanst oan See te lizzen.


Ik ha alris ornearre om op dit projekt yn te heakjen mei it biedwurd: En Hantum oan de kust…

Pleatst: 10-04-2021 - 16:54 oere - Reagearje? - Nei boppen

Top…!


De gemeente Noardeast Fryslân hat yn it ramt fan it fuortsterkjen fan de horeca nei de coronacrisis, in tal inisjativen fanút de doarpen goedkard.


Sa is der in bestelpeal by de mûne pleatst. De peal jout de bestellingen fan kuierders en fytsers troch, sadat de konsumpsjes klear steane op it terras fan de pleatslike kroech. 


Spesjaal foar dy gelegenheid is it terras flink opknapt. As de strange maatregels fersoepele wurde, kinne de bestellers ek fia de peal trochjaan at harren konsumpsjes yn it kafee sels optsjinne wurde moatte…


Unyk oan dizze peal is dat der ek oanjûn wurde kin oft men te gean is as op de fyts. Dan kinne, by it bestellen fan b.g. snacks, de bakkers fan de kroech dêr, yn it te nimmen tiidspaad, rekken mei hâlde, sadat de bestelling hearlik waarm is by oankomst…


 Pleatst: 01-04-2021 - 12:00 oere - Reagearje? - Nei boppen

In persoanlike webside

h@vanderhei.de