Kom mar mei…!


Ien fan ús pake-en beppesizzers mocht mei in klasgenoatsje in filmke presintearje; it promoasjefilmke fan ús pleatslike basisskoalle. En wa fan dy twa is no de pakesizzer? Litte wy mar sizze dat se krekt as Feike in bril op hat…

Pleatst: 17-09-2021 - 17:08 oere - Reagearje? - Nei boppen

Oan alles komt in ein…


Ik ha der al ris faker oer skreaun, mar fan ‘e wike wie it safier. Nei sa’n 89 jier is der definityf in ein kaam oan ús famyljebedriuw yn Balk.

It is eins krekt sa as Wieberen Elverdink beskriuwt yn syn kollum yn it wykblêd Meer fan 28 augustus… Treffender soe ik it net omskriuwe kinne…

1955

2021

Pleatst: 10-09-2021 - 11:43 oere - Reagearje? - Nei boppen

De razende man…

Pleatst: 09-09-2021 - 07:04 oere - Reagearje? - Nei boppen

 © webdesign: www.vanderhei.de - 2021