Fototastel…


Doarpsgenoaten sjogge my de lêste dagen faaks mei it fototastel omsjouwen. En dan kin ik samar in skoftsje yn de berm stean om plaatsjes te meitsjen.


No wit ik net oft dyselde doarpsgenoaten harren ek ôffreegje wat der dan op dy foto’s komt en wêr’t dy dan foar bedoeld binne, mar faaks krije dy kykjes in plakje op dizze webside. Sjoch bygelyks de foto’s yn de kop fan dizze side.


Mar eins wit ik ek net oft dizze side wol lêzen wurdt troch de Hantumers.


Hoewol…


Boer Jan (kinne jimme him noch?) kaam wol mei in hiel treffend foarbyld út de Groetnisbeam. Doe’t ik him foarby rûn, sette hy syn heftruckje stil en sei hiel geheimsinnich tsjin my: Komme dy minsken út Ridderkerk hjir ek wer op ‘e kamping? Moast ek noch neitinke oer dizze onliner…


It kin net oars as boer Jan hat de groetnisbeam bestudearre en hat tocht, dêr moatte wy in set fan ha! Hoewol, hy wie dwaande en ik makke gewoan in kuierke. En sa stiet it net yn de groetnisbeam. Pff…


Hawar.


Ik sei tsjin boer Jan: Nee, dy minsken komme hjir net wer…Pleatst: 02-06-2021 - 09:44 oere - Reagearje? - Nei boppen

In persoanlike webside

h@vanderhei.de