Youtube Twitter Facebook


It is no -


www.praatmarfrysk.nl

Werom:
Blogs fan foarige jierren
Nei it nijste blog

Argyf:
Persoanlike 11 stêdentocht
Bylden út it ferline...

Ferhalen:
Klik hjir foar koarte ferhalen...

Famylje foto's & filmkes:
Klik hjir (befeilige)

Oer de skriuwer:
Alles wat jo witte wolle...

Reagearje?
Stjoer dan in berjocht nei:
Hendrik van der Heide
Fia e-mail:

Hantum-sides:
4H-side.nl
Dichteres Akke Brouwer
Rûm Sop
PKN Gemeente Hantum c.a.
KV DTL


Created with CoffeeCup HTML Editor

Hast ek noch wat te melden...?

Oktober wie in rêstige hjerstmoanne. Bytiden ha jo dat. Neat te fertellen? Jawis wol, mar dit kear even net op it ynternet...

Oktober is myn jiermoanne. Moarns betiid hie famylje in aardige ferrassing yn 'e tún set. Ik ha de sokken teld, it wiene der gjin 59, mar de sechtichste, dat kloppe dan wol wer...


Pleatst: 31-10-2016 / 07:18 oere - Reagearje? - Nei boppen

Yn it lân stil en ferlitten...

Yn myn jonge jierren waard it oefenjen op de akkordeon net altiten even likkefolle wurdearre en guon sille wolris tocht ha: gean asjeblyft earne sitten wêr't nimmen dy heart. As gean yn't lân sitten, dan hat nimmen lêst fan dy...

Enliks kaam dy winsk út. Bin ik wer begûn mei oefenjen? Nee hjer, dat doch ik gewoan thús en as it no wol as net wurdearre wurdt, dêr bin ik sa stadichoan yn behurde... Nee, it spyljen wie op fersyk. Lês hjir mar ris...


Pleatst: 31-10-2016 / 07:17 oere - Reagearje? - Nei boppen