Youtube Twitter Facebook


It is no -


www.praatmarfrysk.nl

Werom:
Blogs fan foarige jierren
Nei it nijste blog

Argyf:
Persoanlike 11 stêdentocht
Bylden út it ferline...

Ferhalen:
Klik hjir foar koarte ferhalen...

Famylje foto's & filmkes:
Klik hjir (befeilige)

Oer de skriuwer:
Alles wat jo witte wolle...

Reagearje?
Stjoer dan in berjocht nei:
Hendrik van der Heide
Fia e-mail:

Hantum-sides:
4H-side.nl
Dichteres Akke Brouwer
Rûm Sop
PKN Gemeente Hantum c.a.
KV DTL


Created with CoffeeCup HTML Editor


© www.vanderhei.de

Even reklame meitsje...

Op 3 febrewaris spylje wy ús nije foarstelling Dikke Maten yn de Krúswei te Damwâld. De foarstelling is foar elk tagonklik! Kaarten kinne besteld wurde fia dizze link: Kaarten Klún & Knoffelhakke Damwâld.

Pleatst: 04-01-2018 / 22:39 oere - Reagearje? - Nei boppen

In jier letter...(slot)

En ha al dy oanpassingen holpen? Want dat wie fansels de bedoeling. Doe't ik de meterstân yntikte, en de website de ôfrekken útrekkene, bin ik in pear kear op en del net de meterkast rûn, ik woe it hast net leauwe. Dat skeelde nochal wat! En dan hie by eintsjebeslút Thúswonen dochs gelyk:

... Maar wij gaan er voor zorgen dat het resultaat na het uitgevoerde onderhoud de 'eventuele' veroorzaakte overlast ruimschoots goedmaakt!...

En dêrmei slute wy de Pyt Kit ferhalen dan ek mar ôf. Hoewol... Ik tink dat der noch ien mappeman lânskomt. In mjitteropnimmer fan Eneco. Want sille it ek wol net leauwe wolle...

Pleatst: 03-01-2018 / 10:11 oere - Reagearje? - Nei boppen

Folle lok en seine...

Pleatst: 02-01-2018 / 13:45 oere - Reagearje? - Nei boppen