Moai soks…

​

It lêste jier as regisseur by de toanielploech fan de Mûnein. 

Mar mei in goed gefoel ôfskie nimme. Twa prachtige útfieringen yn it smûke Mûnehoekje. Sjoch foar mear foto’ s en reaksjes op de Facebookside fan fotograaf Kees Westra.

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

​

Pleatst: 04-02-2019  - 16:10 oere - Reagearje? - Nei boppen

 © webdesign: www.vanderhei.de - 2019 

In persoanlike webside

h@vanderhei.de