Bestel hjir de DVD fan ús programma hé buorman!

De DVD kostet €10,00 - Ferstjoerkosten: €2,50


DVD He buorman

Ja, hjirby bestel ik de DVD Hé buorman!

Fia de mail krije jimme in e-mail as befêstiging. Hjiryn ek de bankgegevens. Nei't jimme it bedrach + de ferstjoerkosten oermakke ha, wurdt de DVD nei jimme tastjoerd.


Fink ûndersteand fakje oan om SPAM foar te kommen