CV/Portfolio Hendrik van der Heide, berne op 23 oktober 1956 yn it moaie Gaasterlân. En nettsjinsteande dat hy op de Fryske klaai wennet, yn it moaie doarpke Hantum boppe Dokkum, in boskman yn hert en nieren... Mear as 30 jier wurksem west yn it ûnderwiis en no op syk nei in nije en moaie útdaging. Hoewol... Oan útdagingen oan’t no ta gjin gebrek... Fiif prachtige pakesizzers en dus regelmjittich oppasse, hy hat in geweldige hobby, fynt it hearlik om te skriuwen en te lêzen en kin ‘oeren’ kompjûterje. Boppedat yn in lyts doarp, mei in hechte mienskip is altiten wol wat te dwaan... Foar in wiidweidich CV kinne guon dy’t oer de júste koade beskikke, op ûndersteande link klikke. Hendrik van der Heide, geboren op 23 oktober 1956 in het mooie Gaasterland. En ondanks dat hij al weer jaren op de Friese klei woont, in het mooie dorpje Hantum, boven Dokkum, een bosman in hart en nieren. Meer als 30 jaar werkzaam geweest in het onderwijs en nu op zoek naar een mooie nieuwe uitdaging. Hoewel... Aan uitdagingen geen gebrek! Vijf prachtige kleinkinderen en dus regelmatig oppaspake, hij heeft een geweldige hobby, vindt het heerlijk om te lezen en te schrijven en kan ‘uren’ computeren. Bovendien in een klein dorp met een hechte gemeenschap is altijd wel wat te doen... Voor een uitgebreid CV kunnen belangstellenden, mits ze over de juiste code beschikken, op onderstaande link klikken.